Thông báo

Nghiệm thu đề tài “Khánh Hòa hội nhập quốc tế”

13/08/2020

Vừa qua, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức nghiệm thu đề tài “Khánh Hòa hội nhập quốc tế” do PGS.TS. Đào Tuấn Thành - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm chủ nhiệm, đề tài thực hiện từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2019.

Khánh Hòa có tiềm năng to lớn về tài nguyên, vị thế, vị thế về địa - tự nhiên, địa - kinh tế, địa - chính trị. Đây là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ như: hàng hải, du lịch, hậu cần nghề cá, các khu trung chuyển, khu kinh tế trọng điểm, phát triển đô thị ven biển, các hoạt động liên kết vùng miền… Quá trình hội nhập của Khánh Hòa giai đoạn 1990 - 2016 tuy có nhiều kết quả tích cực, song cũng bộc lộ nhiều lúng túng, đặc biệt những vấn đề như hỗ trợ doanh nghiệp, mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, bảo vệ môi trường, việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách với thực tiễn… Kết quả đề tài đã đưa ra được các nhóm giải pháp nhằm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Khánh Hòa giai đoạn 2017  2025 và định hướng đến năm 2030: Đẩy mạnh công tác hoàn thiện pháp luật và thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Khánh Hòa, và các giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực: du lịch, văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ.

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của Khánh Hòa trong bối cảnh cục diện thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, đặc biệt khi Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào tiến trình hội nhập quốc tế trên những tầm cao mới, càng đòi hỏi các cấp lãnh đạo, các ngành trong tỉnh phát huy tính chủ động, tích cực hơn nữa, coi trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thông tin đầy đủ và kịp thời cho các doanh nghiệp và người dân, đội ngũ trí thức trong tỉnh về hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết với các đối tác thương mại hàng đầu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình thực thi.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài loại Đạt.

Hồng Nhung