Thông báo

Nghiệm thu kết quả đề tài “Đánh giá thực trạng trợ giúp xã hội trong giai đoạn 2010 - 2017 và đề xuất giải pháp phát triển trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025”

14/09/2020

Ngày 11/9 Hội đồng KH&CN tỉnh đã tổ chức họp đánh giá đề tài trên với mục tiêu: Đánh giá thực trạng trợ giúp xã hội trong giai đoạn 2010 - 2017 và đề xuất giải pháp phát triển trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025. Đề tài do TS. Lê Trung Đạo - Trường Đại học Tài chính Marketing làm chủ nhiệm. Qua 21 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã nghiên cứu đạt được những kết quả sau:

    - Cơ sở lý luận về trợ giúp xã hội (TGXH) đã hệ thống hóa khái niệm có liên quan đền chủ đề nghiên cứu (phúc lợi xã hội, an sinh xã hội TGXH), lược khảo các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về TGXH, các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động TGXH, các bài học kinh nghiệm của các tỉnh, thành. 

    - Đánh giá được thực trạng và rào cản tiếp cận về TGXH trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2010 - 2017: nhận diện được đối tượng TGXH trên địa bàn tỉnh; phân tích thực trạng đời sống, nhu cầu và kỳ vọng của đối tượng TGXH; đánh giá thực trạng triển khai công tác TGXH trên địa bàn tỉnh; Nhận diện rào cản hiện nay đối với công tác TGXH; Đánh giá kết quả thực hiện chính sách liên quan TGXH trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2010 - 2017.

    - Đề ra giải pháp phát triển TGXH trên địa bàn tỉnh đến năm 2025: Gia tăng nguồn lực xã hội tham gia TGXH; Một số giải pháp phát triển trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong đó có giải pháp theo từng nhóm đối tượng: Người cao tuổi được chăm lo về sức khỏe, chăm sóc đời sống văn hoá tinh thần, nâng cao đời sống vật chất, phát huy vai trò của người cao tuổi…; Đối với nhóm người khuyết tật: can thiệp sớm những khuyết tật thân thể, cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật, họ được tiếp cận giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, trợ giúp pháp lý, tham gia thể thao… tạo điều kiện người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội; 

Nhóm TGXH thường xuyên, đột xuất: về chính sách pháp luật, quản lý Nhà nước, huy động sử dụng nguồn lực TGXH, các cơ sở bảo trợ xã hội, 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời, có chính sách trợ giúp đối với trẻ em dưới 36 tháng, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, người cao tuổi không có lương hưu; Giải pháp quản lý Nhà nước đối với TGXH: sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, giải pháp quan hệ công chúng về hoạt động quản lý các cơ sở TGXH; Các giải pháp nâng cao chất lượng TGXH: hệ thống chỉ báo tiếp cận an sinh xã hội TGXh trên địa bàn tỉnh.

    Để các chính sách TGXH phát huy hiệu quả đi vào thực tiễn, đề tài kiến nghị chính quyền địa phương bố trí đội ngũ chuyên trách có chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc, có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác TGXH hợp lý, chính quyền địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền vận động, giáo dục nhận thức cho người dân; đối với cộng đồng tham gia TGXH nên khuyến khích vận động tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào TGXH, có chính sách tuyên dương, ghi nhận, tri ân để thể hiện sự quan tâm của địa phương.

    Đề tài được hội đồng đánh giá nghiệm thu loại Đạt.

H.Nhung