Thông báo

Thực hiện Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

13/08/2020

Thực hiện Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành thực hiện Quyết định số 52- KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ất nước. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện đính kèm File:

 

Xuân Phương