Thông báo

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021

23/03/2021

- Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 04/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam.

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị cảu sách; tôn vinh những người tham gia sáng tác, xuất bản, phát hành, quảng bá sách.

- Nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

- Ngày Sách Việt Nam (21/4) năm 2021 được tổ chức kết hợp lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4) tạo thành chuỗi các hoạt động phong phú, đa dạng, nhưng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được tổ chức đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính văn hóa – giáo dục cao, đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

* Đính kèm chi tiết Kế hoạch./.

Xuân Phương