Hoạt động Khoa học Công nghệ

Chuyển giao các tiến bộ KH&CN cho đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2020

29/09/2020

Nhằm truyền đạt và hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên đã, đang thực hiện các mô hình kinh tế trong việc thực hiện đúng các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách khoa học công nghệ và kỹ thuật áp dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất trồng trọt hiệu quả. Ngày 22/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đã phối hợp với Ban thường vụ tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn trên.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên ThS. Lê Đặng Công Toại, công tác tại Trung tâm Ứng dụng - Sở Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu đến các bạn đoàn viên thanh niên tham dự một số biện pháp kỹ thuật, khoa học công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế hiện nay; Phương pháp phát triển kinh tế nông nghiệp áp dụng khoa học công nghệ cao; Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về khoa học công nghệ như: Quyết định số 3257/ QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TƯ ngày 05/7/2019 của Tỉnh Ủy trong đó nêu rõ: Tập trung phát triển KH&CN và đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển và Xây dựng các Chương trình KH&CN phục vụ phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3523/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020. Và Giới thiệu một số sản phẩm là thế mạnh của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như: Hoa cúc Ninh Giang, bưởi Da xanh Khánh Vĩnh, Táo Cam Thành Nam, Xoài Cam Lâm, Dừa Ninh Đa.

Buổi tập huấn đã tạo môi trường học tập, trao đổi giữa các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đang thực hiện các mô hình kinh tế về các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ; Nâng cao tinh thần nghiên cứu khoa học, tạo môi trường học tập lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình.