Hoạt động Khoa học Công nghệ

Họp Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa”

28/06/2021

Ngày 22/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ứng dụng Zoom Meeting để tổ chức họp trực tuyến Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa do Trung tâm Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội chủ trì thực hiện; TS. Phạm Bích Ngọc làm chủ nhiệm đề tài.

Qua 17 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu, có một số sản phẩm vượt trội so với đặt hàng.

Đề tài đã tổng quan một số vấn đề lý luận cơ bản về mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng; tham khảo kinh nghiệm quốc tế, phân tích và đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ bền vững của du lịch dưới góc độ có sự tham gia của cộng đồng; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng, rút ra những bài học kinh nghiệm cho Khánh Hòa; đánh giá thực trạng hoạt động của mô hình phát triển du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm du lịch; phát hiện những vấn đề đặt ra đối với sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động phát triển du lịch nói chung và những mô hình phát triển du lịch bền vững hiện nay tại Khánh Hòa; khảo sát một số mô hình phát triển du lịch có sự tham gia cộng đồng tại Khánh Hòa, xây dựng mô hình mẫu và tổ chức triển khai thí điểm hai mô hình về du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng ở 02 địa phương: xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa và xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh; đề xuất các giải pháp khả thi vận hành các mô hình phát triển du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa.

Đề tài được Hội đồng KH&CN đánh giá, xếp loại: ĐẠT.

Kim Dàn