Hoạt động Khoa học Công nghệ

Nghiệm thu đề tài “Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan”

29/01/2021

Ngày 28/01/2021, hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu đề tài “Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan”, chủ nhiệm đề tài là KS. Trần Giỏi, cơ quan thực hiện Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Long Phú – Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú.

Khánh Hòa là tỉnh có tiềm năng cao về đa dạng sinh học, đặc biệt là tài nguyên lan rừng. Kết quả điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa (Lưu Hồng Trường & Cs,2014) đã ghi nhận được 138 loài lan rừng bản địa. Do điều kiện địa hình phức tạp, lan rừng Khánh Hòa có thể phân bố từ vùng thấp ven biển lên đến vùng núi cao khoảng 2.000m, rất đa dạng về hình thái, cấu trúc và thành phần loài. Vấn đề bảo tồn lan rừng Khánh Hòa cũng đã được đề cập với ưu tiên là một số loài đặc hữu, quý hiếm có giá trị cao như: lan Hài, Kim tuyến,… (theo Lưu Hồng Trường & Cs, 2014. Kết quả điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ môi trường – Sở Tài nguyên và MT. Khánh Hòa).

Với mục tiêu tổng quát nhằm Tuyển chọn một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại Khu du lịch suối Hoa lan, tỉnh Khánh Hòa; đồng thời góp phần bảo tồn nguồn gen một số loài lan bản địa, quý hiếm tại Khánh Hòa.

Qua 36 tháng thực hiện, đề tài đã đạt được kết quả theo đúng yêu cầu: đã nghiên cứu tuyển chọn 06 loài lan rừng bản địa, quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại KDL suối Hoa lan; đã đưa ra biện pháp kỹ thuật nhân giống, nuôi trồng và chăm sóc phù hợp với từng loài; đồng thời đã đề xuất định hướng bảo tồn, phát triển một số loài lan rừng quý hiếm tại Khánh Hòa.

Bảng 1. Tên 06 loài loài lan rừng bản địa, quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại KDL suối Hoa lan được đề tài lựa chọn:

TT

Tên thông thường

Tên khoa học

Ghi chú

1

Lan Vani lông sậm

Vanilla  atropogon

Loài mới công bố 2013

2

Thủy tiên hường

Dendrobium  amabile

Loài nguy cấp (SĐVN- EN)

3

Dã hạc

Dendrobium  anosmum

Nguồn gen hiếm, có giá trị

4

Ngọc điểm

Rhynchostylis  gigantea

Nguồn gen hiếm, có giá trị

5

Bạch môi

Christensonia   vietnamica

Loài đặc hữu, quý hiếm

6

Lan gấm

Ludisia

discolor

Nguồn gen hiếm, có giá trị

Ngoài ra, đề tài đã có những đóng góp mới,vượt trội hơn so với yêu cầu như sau:

- Điều tra và lập danh mục 86 loài lan rừng, trong đó bổ sung 52 loài mới ghi nhận ở Khánh Hòa, 1 loài mới ghi nhận cho Việt Nam (Pennilabium struthio).

- Đề xuất đưa vào đề án khung quỹ gen của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025, đối với 2 loài lan Bạch môi (Christensonia vietnamica) và Va ni lông sậm (Vanilla atropogon).

- Thực nghiệm nhân giống in vitro từ hạt đối với lan Ngọc điểm và Dã hạc, cây con sau giai đoạn huấn luyện sinh trưởng tốt. Kết quả này mở ra triển vọng nhân giống in vitro nhằm bảo tồn nguồn gen đối với các loài lan rừng nguy cấp, quý hiếm.

Đề tài được hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu đạt.

Huỳnh Ngọc Hoàng Trang