Hoạt động Khoa học Công nghệ

Xét duyệt đề cương đề tài cấp tỉnh: "Đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai ứng dụng từ năm 2011 đến năm 2020”

03/06/2021

Ngày 11/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN xét duyệt đề cương nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2021: “Đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai ứng dụng từ năm 2011 đến năm 2020” do CN. Nguyễn Tấn Thành làm chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN là đơn vị chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài:

- Đánh giá hiệu quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai từ năm 2011 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, nghiên cứu, triển khai và ứng dụng.

Kết quả dự kiến:

- Báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý, nghiên cứu, triển khai và ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai từ năm 2011 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Báo cáo đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, nghiên cứu, triển khai và ứng dụng có sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai từ năm 2011 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở;

- Bộ dữ liệu (Phiếu điều tra, phỏng vấn, kết quả xử lý thống kê, kết quả mô hình….) toàn bộ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2011 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thuyết minh đề tài được Hội đồng KH&CN thông qua để triển khai thực hiện với số điểm trung bình là 79,14.

Hoàng Trang