Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
806/QĐ-UBND 05/04 2021 Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi năm 2021
108/2017/NĐ-CP 20/09 2017 Nghị định về quản lý phân bón
13/2012/TT-BKHCN 26/06 2012 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực h
35/2012/QĐ-UBND 25/10 2012 Quyết định ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý quỹ nhuận b
1831/QĐ-TTg 01/10 2010 QĐ 1831/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 01/10/2010 V/v phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và
62/2010/QĐ-TTg 15/10 2010 Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg Về việc không thu hồi kinh phí do nhà nước hỗ trợ đối với các dự án sản
17/2010/TT- BKHCN 03/12 2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý Dự án khoa học và
2441/QĐ-TTg 31/12 2010 Phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020
275/QĐ-UBND 25/01 2011 Quyết định Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
328/BKHCN-KHTC 18/02 2011 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2012
96/2010/NĐ-CP 20/09 2010 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/200
96/2010/NĐ-CP 20/09 2010 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của
08/2010/TT-BKHCN 22/07 2010 Thông tư hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân
80/2010/NĐ-CP 14/07 2010 Nghị định số 80/2010/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và côn
63/2010/NĐ-CP 08/06 2010 Nghị định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính