Giới thiệu Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến khoa học công nghệ Khánh Hòa

Địa chỉ: Nhà C3, Khu liên cơ I, số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3822276 - 3822284


I. Vị trí và chức năng:

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ và chức năng thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác của Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan.
Trung tâm có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Khanh Hoa Center for Infomation and Apllication of Science and Technology (viết tắt: KhanhHoa-CIAST).

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2.2. Những nhiệm vụ do cơ quan nhà nước giao theo kế hoạch hoặc đặt hàng.
a) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo đảm quốc phòng an ninh.
b) Tổ chức thực hiện các đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.
c) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến cải tiến và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương.
d) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất vào đời sống sau nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.
đ) Tổ chức xây dựng khu trình diễn, các mô hình ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
2.3. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật bao gồm: Tư vấn, tổ chức đào tạo các nội dung liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, kiểm toán năng lượng, giải pháp tiết kiệm năng lượng và các dịch vụ khác.
2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

III Cơ cấu tổ chức và biên chế:
3.1. Cơ cấu tổ chức.
a) Giám đốc: Nguyễn Tấn Thành
b) Các phòng chuyên môn và nghiệp vụ:
- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;
- Phòng Tư vấn và Dịch vụ;
- Phòng Nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao và Phát triển công nghệ;
- Phòng Đào tạo, tập huấn và Phát triển thị trường khoa học công nghệ.
3.2. Biên chế
- Biên chế của Trung tâm nằm trong tổng biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện theo phân cấp hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

IV. Năng lực hoạt động của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
4.1. Nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao và phát triển Công nghệ:
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các quy trình và kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực Nông – Lâm - Ngư nghiệp, công nghiệp, sinh học, xây dựng, Công nghệ thông tin, Xã hội và Nhân văn.
- Xây dựng khu trình diễn, mô hình ứng dụng khoa học và kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ năng lượng vào sản xuất và đời sống.
- Xây dựng, triển khai hoặc liên kết xây dựng, triển khai các dự án nghiên cứu – thử nghiệm; Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới trong và ngoài nước, các sản phẩm mới của các cơ quan khoa học Nhà nước và các thành phần kinh tế khác vào sản xuất và đời sống. Dự án về tiết kiệm năng lượng; kiểm toán năng lượng và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường;
- Triển khai và ứng dụng các tiến bộ KH&CN thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, gồm: Xây dựng và phát triển mạng thông tin KH&CN, trang thông tin điện tử; Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS).
- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ về vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, cơ khí công nghệ cao, tự động hóa phục vụ sản xuất, đời sống và an ninh quốc phòng.
- Ứng dụng công nghệ sinh học để nuôi cấy mô, tế bào; Lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen quý hiếm của tỉnh và khu vực; Sản xuất giống nấm, men, các chế phẩm sinh học.
4.2. Tư vấn và dịch vụ:
- Xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất vào đời sống sau nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước.
- Tư vấn, tổ chức đào tạo các nội dung liên quan đến lĩnh vực KH&CN.
- Thực hiện dịch vụ tiết kiệm năng lượng:
+ Thực hiện các chương trình, dự án về tiết kiệm năng lượng; kiểm toán năng lượng và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường.
+ Đào tạo, tư vấn chuyển giao ứng dụng công nghệ năng lượng mới: năng lượng sinh học, năng lượng tái tạo… Áp dụng mô hình quản lý năng lượng tiên tiến và tư vấn thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng.
+ Cung cấp thông tin, quảng bá về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thử nghiệm các sản phẩm sử dụng năng lượng và các dịch vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Thực hiện dịch vụ kiểm tra, kiểm định về an toàn bức xạ:
+ Cung cấp dịch vụ kiểm xạ, đo liều cá nhân và an toàn bức xạ.
+ Lập báo cáo đánh giá an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ cho cơ sở bức xạ.
+ Tư vấn và lập thủ tục xin phép sử dụng nguồn bức xạ, giấy phép hoạt động cơ sở.
+ Tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ.
+ Kiểm tra đánh giá các công trình công nghiệp có hệ thống đường ống, nồi hơi, máy nén khí... bằng các phương pháp kiểm tra không phá hủy.
- Thực hiện các dịch vụ chiếu xạ công nghiệp và chiếu xạ thực phẩm.
- Thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực giám định, kiểm định không phá hủy.
- Thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin: xây dựng website, phần mềm ứng dụng; thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống, thiết bị, đào tạo, tập huấn chuyển giao về CNTT…
4.3. Đào tạo, tập huấn và Phát triển thị trường KH&CN:
- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các quy trình và kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp, công nghiệp – năng lượng, vật liệu mới; xây dựng; môi trường; sinh học; Công nghệ thông tin; Xã hội và Nhân văn.
-Tổ chức đào tạo, tập huấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.
- Đào tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Kiểm toán năng lượng và các dịch vụ  khác.
- Phát triển thị trường KH&CN và tiếp nhận triển khai tại địa phương; Cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan cơ sở nghiên cứu, sản xuất trong nước và ngoài nước.
-  Phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn, hội nghị, hội thảo, đào tạo tập huấn nghiệp vụ, triển lãm, trình diễn, chợ công nghệ, thông tin về KH&CN; Tổ chức, quản lý các quầy trưng bày giới thiệu sản phẩm, quầy mua bán thiết bị.