Giới thiệu Website Tam nông Khánh Hòa

Tam nông Khánh Hòa

Cổng thông tin điện tử Tam nông Khánh Hòa có rất nhiều nội dung đa dạng và phong phú thuận lợi cho bất kì ai muốn truy cập và tìm kiếm thông tin phục vụ đời sống lao động sản xuất như nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi - phòng chống bão lũ, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, giá cả thị trường,… Tên Cổng thông tin điện tử Tam nông Khánh Hòa là viết tắt của: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Cổng thông tin điện tử Tam nông Khánh Hòa là sản phẩm của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Đưa thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Khánh Hòa" được Hội đồng khoa học và công nghệ  đánh giá nghiệm thu ngày 26/9/2013. Hình thành mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ về nông nghiệp, nông thôn kết nối từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò, tác dụng của thông tin khoa học và công nghệ trong việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tại các vùng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm đói nghèo và lạc hậu.

Tác động về mặt kinh tế:

+ Là công cụ để cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn dự kiến sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.

+ Ưu điểm đầu tiên là các thông tin, tài liệu khoa học, công nghệ, kỹ thuật cung cấp về cơ sở được tổ chức quản lý một cách chặt chẽ, đáp ứng khả năng sử dụng lâu dài, môi trường tiếp cận thuận lợi và áp dụng cho mọi đối tượng tham gia trên Internet. Khi có nhu cầu cần tìm hiểu thông tin liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu về khoa học và công nghệ hay các kiến thức liên quan đến sinh hoạt hàng ngày, người dân có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ truy cập Internet hoặc có thể đến các Điểm thông tin khoa học và công nghệ để truy cập và khai thác thông tin trực tiếp trong Thư viện số mà không bị ràng buộc hay giới hạn. Điều này giúp cho việc sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm hơn, chất lượng hơn, năng suất hơn và sản phẩm bán ra có giá trị cao hơn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần người nông dân.

+ Cổng thông tin điện tử Tam nông Khánh Hòa tạo kênh cung cấp trao đổi thông tin về nông nghiệp, nông thôn giữa các “nhà” có liên quan: Nhà quản lý (là các cơ quan quản lý nhà nước), Nhà khoa học, Nhà nông, Nhà kinh doanh,... hỗ trợ kịp thời cho người dân nắm bắt được các kiến thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hoặc khắc phục, xử lý các tình huống trong sản xuất kinh doanh, làm hạn chế những rủi ro ảnh hưởng đến kinh tế. Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử Tam nông Khánh Hòa còn là kênh cung cấp các thông tin về chủ trương, định hướng, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc các chính sách chế độ hỗ trợ người nông dân.

Tác động về mặt xã hội:

+ Đưa thông tin góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội ở khu nông thôn, miền núi, nhằm hướng đến thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khóa XI “về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn”) và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy Khánh Hòa.

+ Có thể nói, kết hợp phát triển thông tin số với việc ưu tiên xây dựng các Điểm thông tin khoa học và công nghệ tại các địa bàn, khu vực vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc là giải pháp thực hiện quan trọng làm rút ngắn khoảng cách tiếp cận thông tin của người dân giữa các vùng miền của địa phương.

+ Bên cạnh việc cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, Cổng thông tin điện tử Tam nông Khánh Hòa còn là nơi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với xu thế Internet ngày càng phát triển mạnh và khả năng tiếp cận Internet của người dân ngày càng cao sẽ là điều kiện thuận lợi phát huy tối đa vai trò tuyên truyền của Cổng thông tin điện tử Tam nông Khánh Hòa.

+ Ngoài ra, việc triển khai giải pháp cung cấp, trao đổi thông tin trên môi trường Internet cũng là yếu tố làm tác động đến nhận thức của người dân về vai trò và lợi ích của việc ứng dụng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xã hội, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng về mặt tinh thần của người nông dân.

Tác động về môi trường:

Với phương thức xây dựng các công cụ cung cấp thông tin trên Internet, thay thế hình thức cung cấp thông tin truyền thống, làm giảm tối đa sử dụng các sản phẩm có tác động gây hại đến môi trường như: tài liệu giấy, tờ rơi, băng đĩa,... đây cũng là nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình sử dụng văn bản điện tử trong việc cung cấp, trao đổi thông tin của địa phương.