Thông báo

Bàn giao kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

14/07/2022

Thực hiện Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Theo đó, tại Điều 3 UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) bàn giao kết quả nghiên cứu của đề tài cho các đơn vị và địa phương liên quan nhằm tiếp tục triển khai ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn theo đặc thù riêng của từng đơn vị.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cử công chức đến nhận bàn giao kết quả nghiên cứu của đề tài nêu trên.

+ Thời gian giao nhận: Từ ngày 07/7/2022 đến ngày 15/7/2022.

+ Địa điểm nhận tài liệu: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ - Tầng 3, Nhà C3, Khu liên cơ I, số 1 Trần Phú, Nha Trang.

Đinh kèm Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa./.