Thông báo

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

06/10/2022

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

https://onetouch.mic.gov.vn/dxd/bannerCDS-01-min.png

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia được đăng tải tại địa chỉ: https://dx.gov.vn (chọn mục “Tải về Bộ nhận diện”).

Xuân Phương