Thông báo

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

08/10/2021

Triển khai thực hiện Chương trình số 06-CTr/CBSKHCN ngày 26/2/2021 của Chi bộ Sở KH&CN; chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Báo cáo số 41-BC/TU ngày 30/3/2021 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và Kế hoạch số 29-KH/ĐUK ngày 02/6/2021 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về học tập và tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Căn cứ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Báo cáo số 41-BC/TU ngày 30/3/2021 và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa.

Sở KH&CN đã ban hành Công văn số 1318/SKHCN-VP yêu cầu các phòng/ đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết tại đây./.

Hồng Nhung