Thông báo

Giới thiệu Trang Zalo Official Account “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa”

01/10/2021

Căn cứ Kế hoạch số 13784/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 13788/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021;

Sở Thông tin và Truyền thông đã thiết lập Trang Zalo Official Account (OA) “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa” tại địa chỉ http://zalo.me/1019360501331218694 và đưa vào hoạt động chính thức kể từ ngày 15/9/2021, nhằm mục đích cung cấp thông tin kịp thời, chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh, các hoạt động, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đến với người dân trên địa bàn tỉnh. Trang Zalo OA “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa” do Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa quản lý và vận hành.

Xem chi tiết./.

X. Phương