Thông báo

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/12/2021

Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 12216/KH-UBND về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục đích của Kế hoạch nêu rõ: Hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm của các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là hộ SXNN) lên các sàn thương mại điện tử: postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và voso.vn của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel và các sàn giao dịch thương mại điện tử hợp pháp khác (sau đây viết tắt là sàn TMĐT) nhằm kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thì trường trong nước và quốc tế. Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Xuân Phương