Thông báo

Hướng dẫn mô hình khung về việc tổ chức cho người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/08/2021

          Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19" có hướng dẫn mô hình khung về việc tổ chức cho người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 7582/HD-BCĐ ngày 09/8/2021.

            Theo đó, các mô hình tự quản tương ứng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, trường học và các nơi như khu dân cư (khu đô thị, chung cư, cụm dân cư...) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp, ban quản lý ... vận dụng thực hiện phù hợp với tình hình, quy mô và yêu cầu thực tiễn, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19

            Chi tiết văn bản, xem tại đây.

H.Nhung