Thông báo

Hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021 – 2022

07/05/2021

Thực hiện quy chế thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 38), thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 32), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (sau đây gọi tắt là cuộc thi KHKT cấp tỉnh) năm học 2021 – 2022.

Đính kèm Công văn chi tiết./.

Xuân Phương