Thông báo

Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2022

04/07/2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tiếp tục triển khai Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là năm tỉnh Khánh Hòa tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; động viên, tôn vinh các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh bằng những bài viết, tác phẩm báo chí xuất sắc. Ngày 16/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II và hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Đính kèm Công văn số 2544-CV/BTCTU ngày 28/6/2022.

Xuân Phương