Thông báo

Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025”

07/04/2021

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 03 -KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kế hoạch số 26 -KH/TƯ, ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Căn cứ Quy chế số 13-QC/BTGTW, ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phấm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phâm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chi tiết đính kèm Công văn./.

Xuân Phương