Thông báo

Kế hoạch "Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ"

22/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 6166/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch thực hiện số 1369/KH-SKHCN ngày 15/9/2022 như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa các mục tiêu tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phát động Phong trào thi đua trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của Sở KH&CN; Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua của các phòng, đơn vị; gắn Phong trào thi đua với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”phát huy được sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

Các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Các phòng, đơn vị tuyên truyền, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức “xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điếm kết thúc”, xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sổng vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, qua đó tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tống hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025.

- Các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua trong giai đoạn mới với nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn, biện pháp cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; chú trọng chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả; tổ chức sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua theo đúng tiến độ.

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Phong trào thi đua.

III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng, tiêu chí thi đua

a) Đối với tập thể: các phòng, đơn vị

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo và theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghiên cứu để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ và kết quả cụ thể) đối với cấp huyện, cấp xã, thôn trong xây dựng nông thôn mới.

b) Đối với cá nhân: công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở

- Nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

- Tích cực hưởng ứng, tham gia Phong trào thi đua với những việc làm thiết thực (đóng góp tiền của, công sức, đất đai...) hoặc có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, có phát minh, sáng chế trong lao động, sản xuất góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

Trên cơ sở kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, Hội đồng thi đua của Sở xem xét lựa chọn và thực hiện theo pháp luật về thi đua khen thưởng và nội dung tại Khoản 2 Phần IV Kế hoạch số 6166/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này lãnh đạo các phòng tổ chức triển khai kế hoạch; Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch và phát động Phong trào thi đua gửi về Văn phòng Sở trước ngày 30/9/2022 để tổng hợp, theo dõi; báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Sở Nội vụ.

2. Các đoàn thể tích cực vận động CCVCNLĐ tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua, gắn phong trào thi đua với “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3. Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, đơn vị thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Phong trào thi đua và tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định.

4. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng phối hợp với các phòng, đơn vị tuyên truyền các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, các gương người tốt, việc tốt trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Xuân Phương