Thông báo

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03/08/2022

Triển khai thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (sau đây viết tắt là Nghị định số 116/2021/NĐ-CP) và Công văn số 332/LĐTBXH-PCTNXH ngày 16/02/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6754/KH-UBND ngày 22/7/2022 triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục đích:

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

- Xác định trách nhiệm và phân công cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

Xem chi tiết Kế hoạch số 6754/KH-UBND./.

Xuân Phương