Thông báo

Kế hoạch "Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực khoa học và công nghệ"

03/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 8420/KH-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch thực hiện.

Mục đích của Kế hoạch:

- Tổ chức truyền thông các nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng theo các văn bản: Quyết định số 1719/QĐTTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/ 01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Thông qua các kênh thông tin tuyên truyền, báo chí, tương tác đa chiều giữa người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi, tổ chức, doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi; tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật đối với các đối tượng thuộc Chương trình; để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, chủ động, tích cực tham gia; đáp ứng mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Đính kèm chi tiết Kế hoạch thực hiện./.

Xuân Phương