Thông báo

Phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021

09/11/2021

Triển khai mục tiêu “Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội” tại quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. Chương trình triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chương trình được ban hành thể hiện sự cam kết của các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về tiết kiệm năng lượng nói riêng, về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường nói chung. 

Để nâng cao nhận thức, hình thành thói quen về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương xây dựng các ấn phẩm bao gồm: Danh bạ phục vụ các hoạt động tiết kiệm năng lượng, cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình, cẩm nang tiết kiệm điện trong nhà máy và công sở, standee, poster, profile… Bản điện tử các ấn phẩm được đăng tải tại chuyên mục tài liệu trên trang thông tin điện tử https://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/c12/tai-lieu.html.

Xuân Phương