Thông báo

Phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

05/10/2021

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã  hội | Hoạt động của mặt trận | Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ

Căn cứ công văn số 6386/VPCP-QHĐP, ngày 12/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý tiếp tục tổ chức vận động quyên góp phòng, chống dịch Covid-19, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã xây dựng Trang thông tin điện tử của Tiểu ban với địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chăm lo hỗ trợ Nhân dân.

Xuân Phương