Thông báo

Thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/08/2021

             UBND tỉnh có Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

            Nhiệm vụ Ban chỉ đạo tổ chức phát động, chỉ đạo thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến gắn với cuộc vận động, phong trào thi đua khác nhằm duy trì, phát huy kết quả phong trào. Chi đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn nội dung các tiêu chí đánh giá và phân công trách nhiệm các cơ quan đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện...

            Chi tiết văn bản, xem tại đây./.

Hồng Nhung