Thông báo

Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

13/02/2023

Giải thưởng quốc gia Việt nam

 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; có các hoạt động xây dựng văn hoá, phong trào năng suất và chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong những năm gần đây, tỉnh Khánh Hòa liên tiếp đều có các tổ chức, doanh nghiệp  tham gia và được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; đặc biệt trong đó có 02 Doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia, tiếp tục được đề cử tham dự và đã đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) ở hạng mục cao nhất - World Class Award do Tổ thức Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (APQO) chủ trì tổ chức và trao tặng.

Hình ảnh 01 Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa lên nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương sau đó

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động GTCLQG năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; trên cơ sở Kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2023 trên phạm vi toàn quốc được ban hành theo Công văn số 143/TĐC-TCCL ngày 16/01/2023 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Khánh Hòa - Cơ quan chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động GTCLQG tại địa phương - thông báo và hướng đẫn tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký tham dự, như sau:

Quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp tham gia, đạt GTCLQG:

Hệ thống tiêu chí GTCLQG được thiết kế giúp các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng cách tiếp cận tổng hợp trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm đạt các kết quả như: Cải thiện các giá trị đem lại cho khách hàng và các bên liên quan, đóng góp cho sự phát triển bền vững của tổ chức, doanh nghiệp; cải thiện hiệu quả và khả năng hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp về mọi mặt; nâng cao kỹ năng, kiến thức cho các cá nhân và toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm đối với xã hội...

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng được hưởng các quyền lợi sau đây:

- Được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển KHCN quốc gia, bộ, ngành, địa phương, từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; được ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng;

- Được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình; được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, hàng hóa, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp;

- Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được Bộ KHCN đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế;

- Được các bộ, ngành và địa phương xem xét để khen thưởng theo quy định.

Ngoài ra, 20 tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia xuất sắc nhất sẽ được Bộ KHCN xem xét, lựa chọn để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đăng ký tham dự GTCLQG năm 2023:

- Điều kiện đối với tổ chức, doanh nghiệp tham gia GTCLQG:

+ Tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm tham dự (ngày 28/02/2023) được quyền tham dự GTCLQG năm 2023.

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, ngoài các điều kiện nói trên, thì sau hai năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia mới được tiếp tục tham dự lại GTCLQG năm 2023.

- Thành phần hồ sơ nộp tham dự GTCLQG, tổ chức, doanh nghiệp tham gia GTCLQG nộp đầy đủ các loại hồ sơ sau:

+ Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2023 (theo mẫu đính kèm);

+ Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

+ Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG;

+ Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao y bản chính, có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan;

+ Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính, có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt, các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính, có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

+ Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính, có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

+ Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).

Mẫu đơn đăng ký tham dự, mẫu Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG và Kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2023 trên phạm vi toàn quốc được đăng tải trên Website của Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ: www.dostkhanhhoa.gov.vn trong mục “T.chuẩn - Đ.lường - C.lượng/Giải thưởng chất lượng quốc gia”; hoặc Website của Văn phòng GTCLQG tại địa chỉ: http://giaithuong.org.vn/tai-lieu/.

Kinh phí tham dự GTCLQG năm 2023:

Tổ chức, doanh nghiệp tham gia GTCLQG năm 2023 không phải nộp phí cho hoạt động tham gia, xét thưởng GTCLQG.

Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký, hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2023:

- Tổ chức, doanh nghiệp nộp Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2023 trước ngày 28/02/2023.

- Tổ chức, doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2023 trước ngày 15/4/2023.

Sau khi nhận được Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2023 của tổ chức, doanh nghiệp, Sở KHCN sẽ cử công chức hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cách thức viết báo cáo, lập hồ sơ tham dự; đồng thời thông tin, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia tập huấn nghiệp vụ GTCLQG do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN tổ chức.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2023:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 37 đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang

Điện thoại: 0258 3524274, 0258 3522555

Rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp./.

Phạm Thị Lan