Thông báo

Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

31/03/2023

Cục Chuyển đổi số quốc gia có Công văn số 244/CĐSQG-CSS ngày 05/3/2023 gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số.

Thời gian qua, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế trong nhận thức chung về chuyển đổi số, chưa có sự phân biệt rõ nét giữa ứng dụng CNTT và chuyển đổi số. Điều này tác động tới tiến trình chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, Cục Chuyển đổi số quốc gia kính gửi Quý Sở nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó đã chỉ rõ 17 điểm khác nhau, như sau:

1. Chuyển trọng tâm từ chính quyền sang người dân, từ tổ chức sang nhân viên, từ doanh nghiệp sang khách hàng. 

2. Chuyển từ chi phí sang tạo ra lợi ích và giá trị. 

3. Chuyển từ phần mềm riêng lẻ sang nền tảng số dùng chung. 

4. Chuyển từ ứng dụng công nghệ sang chuyển đổi cách làm việc. 

5. Chuyển từ cách làm từng phần sang làm toàn diện. 

6. Chuyển trọng tâm từ giám đốc công nghệ thông tin sang người đứng đầu.

7. Chuyển từ máy tính rêng lẻ sang điện toán đám mây. 

8. Chuyển từ đầu tư sang thuê.

9. Chuyển từ sản phẩm sang dịch vụ.

10. Chuyển đổi trọng tâm từ tổ chuyên gia công nghệ sang tổ công nghệ số cộng đồng. 

11. Chuyển từ chú trọng vào làm như thế nào sang làm cái gì. 

12. Chuyển trọng tâm từ người giỏi phần mềm sang người giỏi sử dụng. 

13. Chuyển từ hệ thống công nghệ thông tin sang môi trường số. 

14. Chuyển từ tự động hóa sang thông minh hóa. 

15. Chuyển từ dữ liệu của tổ chức sang dữ liệu người dùng

16. Chuyển đổi từ dữ liệu có cấu trúc sang dữ liệu phi cấu trúc. 

17. Chuyển từ công nghệ thông tin sang công nghệ thông tin.

Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/154276/Bo-truong-Nguyen-Manh-Hung-noi-ve-su-khac-nhau-giua-cong-nghe-thong-tin-va-chuyen-doi-so.html

 Xuân Phương