Thông báo

Thực hiện tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống thiên tai

10/05/2022

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện việc tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai vào thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 (từ ngày 15/5/2022 – 22/5/2022) với kinh phí thực hiện là 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng) từ Qũy Phòng chống thiên tai tỉnh.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị để xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, truyền thông tại cơ quan, đơn vị và các xã, phường, thị trấn để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 (từ ngày 15/5/2022 – 22/5/2022) theo các nội dung yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện về Sở NN&PTNT trước ngày 30/5/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đính kèm công văn./.

Xuân Phương