Thông báo

Tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và trao đổi học thuật

07/10/2021

Ngày 25/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2021/NĐ-CP. Nghị định gồm có 5 Chương và 30 Điều quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân

Theo đó, công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng quy định của chương trình học bổng và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của chương trình học bổng; Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử đi học; Đáp ứng các quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định của Đảng. Bên cạnh đó, du học sinh học bổng ngân sách Nhà nước có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật và phong tục tập quán của nước ở tại; không được tự ý bỏ học, thực hiện đúng quy định về thời gian học, trình độ đào tạo, ngành học, nước đi học và cơ sở giáo dục theo quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, thông báo cho cơ quan cử đi học trước 10 ngày làm việc trước khi về nước thực thập,…Ngoài ra, Nghị định quy định rõ về các nội dung như: Chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học , Tạm dừng học, lưu ban và học lại, Gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài, Tiếp nhận du học sinh học bổng ngân sách nhà nước về nước…

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021.

Xem chi tiết Nghị định số 86/2021/NĐ-CP tại đây có liên quan.

Hồng Nhung