Thông báo

Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

26/05/2022

Thực hiện Công văn số 3912/UBND-KGVX ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Công văn số 3912/UBND-KGVX ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh, tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2022) theo chủ đề: “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (thời gian từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022).

Xuân Phương