Thông báo

Tổ chức triển khai Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp

25/06/2024

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5967/UBND-KT ngày 04/6/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, gửi kèm Văn bản số 3882/BNN-LN ngày 30/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức triển khai Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ.

Đính kèm:

Văn bản số 5967/UBND-KT của UBND tỉnh và Văn bản số 3882/BNN-LN của Bộ Nông nghiệp và PTNT .