Thông báo

Triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”

07/10/2022

Triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, theo đó, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thực hiện hóa đơn điện tử ngày 01/7/2022.

Để khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Đính kèm Công văn số 9469/UBND-KT ngày 05/10/2022 về việc Triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”

Xuân Phuong