Thông báo

Triển khai đề tài: Đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai ứng dụng từ năm 2011 đến năm 2020

04/10/2021

Từ trước đến nay, khi đánh giá, nghiệm thu các đề tài, dự án KH&CN, hầu như các cơ quan quản lý chủ yếu quan tâm đến kết quả tại thời điểm kết thúc chứ chưa đi sâu vào việc phát huy những kết quả đã nghiệm thu vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Do vậy nhiều đề tài, dự án được đánh giá cao nhưng không được kịp thời ứng dụng, nhân rộng trong khi người dân lại thiếu thông tin dẫn đến lãng phí về tài chính và công sức nghiên cứu. Vì vậy việc triển khai, thực hiện đề tài “Đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai ứng dụng từ năm 2011 đến năm 2020” trong thời điểm hiện nay là thực sự cần thiết và có ý nghĩa rất thiết thực, là cơ sở để đánh giá hiệu quả: trong công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN từ khâu xây dựng đề xuất đặt hàng, tuyển chọn xét duyệt, thẩm định kinh phí, nghiệm thu… Công tác triển khai thực hiện, chất lượng đạt được của nhiệm vụ KH&CN, đặc biệt là cơ sở quan trọng để lựa chọn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ tham gia triển khai nhiệm vụ KH&CN; Công tác triển khai ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN sau nghiệm thu. Giúp kịp thời điều chỉnh, thay đổi đảm bảo sự phù hợp của cơ chế, chính sách trong hoạt động KH&CN hiện nay. Từ đó tìm ra những tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm, các lĩnh vực ưu tiên để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng kết quả các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học vào thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đây là đề tài được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 và đặt hàng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa chủ trì thực hiện. Đến ngày 22/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện, thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh “Đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai ứng dụng từ năm 2011 đến năm 2020”, đề tài do Cử nhân Nguyễn Tấn Thành – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa làm chủ nhiệm đề tài, thời gian thực hiện là 18 tháng, từ tháng 10/2021 đến hết tháng 3/2023. Tổng kinh phí được được phê duyệt: 833,79 triệu đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học cấp: 833,79 triệu đồng, đề tài thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần với kinh phí khoán là 462,63 triệu đồng.

Đề tài được triển khai với 3 nội dung chính, gồm: (1) Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá hiệu quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở; (2) Đánh giá hiệu quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước được nghiệm thu từ năm 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (3) Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, nghiên cứu, triển khai và ứng dụng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

Thái Lâm