Thông báo

Triển khai thực hiện các Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

04/07/2022

Thực hiện Công văn số 4902/UBND-KT ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Đính kèm Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP nêu trên phổ biến đến các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh./.

Xuân Phương