Thông báo

Triển khai văn bản hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0)

10/06/2022

Thực hiện Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công văn số 4038/UBND-KGVX ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0).

Theo đó, Bộ thông tin và Truyền thông đã xây dựng tài liệu hướng dẫn các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu cần thiết, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hướng dẫn về áp dụng tiêu chuẩn, định mức triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0), nhằm hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có thể xác định các nội dung cần thực hiện, đầu tư mua sắm phục vụ triển khai Đề án 06 được hiệu quả đồng bộ trên cả nước.

Sau khi thực hiện rà soát theo Hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06, trường hợp có nhu cầu bố trí nguồn kinh phí thực hiện, đề nghị Quý cơ quan thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với nguồn vố đầu tư công (văn bản số 933/BKHĐT-QPAN ngày 16/02/2022 về việc bố trí nguồn lực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ) và hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với nguồn kinh phí sự nghiệp (văn bản số 1304/BTC-VI ngày 10/02/2022  về việc bố trí nguồn lực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2050).

Đính kèm Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Xuân Phương