Thông báo

Tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

14/03/2023

Ngày 12/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 404/UBND-KSTT về việc thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến vệc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (gọi tắt là Nghị định số 104/2022/NĐ-CP); trong đó chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP; tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện nghiêm túc các quy định về khai thác, sử dụng thông tin cư trú để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo quy định của Nghị định và hướng dẫn của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an về 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC (gọi tắt là 07 phương thức khai thác, sử dụng).

Đây là chủ trương, chính sách lớn, liên quan trực tiếp đến nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống hàng ngày của người dân; thay đổi cách nghĩ, thói quen và phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công hướng tới đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, phát triển chính phủ số, công dân số

Xuân Phương