Thông báo

Tuyên truyền chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

14/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 4546/KH-UBND ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch này triển khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), Khu công nghiệp Ninh Thủy (Thị xã Ninh Hòa) và Khu Kinh tế Vân Phong (bao gồm 9 xã, phường thuộc Thị xã Ninh Hòa; 12 xã, thị trấn thuộc huyện Vạn Ninh).

Đối tượng hỗ trợ người lao động làm việc trong doanh nghiệp căn cứ theo quy định tại điều 4,5,6,7 của quyết định 08 để thực hiện. UBND huyện Vạn Ninh, Cam Lâm và Thị xã Ninh Hòa là cơ quan chủ trì, phối  hợp với ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Bảo hiểm Xã hội tỉnh để thực hiện tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 15/8.

Đính kèm Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Đính kèm Kế hoạch số 4546/KH-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022.

Xuân Phương