Thông báo

Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

13/01/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW, ngày 22/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Mục đích của Kế hoạch như sau:

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước, của tỉnh Khánh Hòa; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo động lực, khí thế mới, thi đua lập nhiều thành tích mừng Đảng, mừng Xuân.

Nội dung tuyên truyền bao gồm:

1. Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; nêu bật những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa qua 92 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

2. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam; tập trung nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

3. Kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước; anh hùng chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tấm gương sáng, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

5. Những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

6. Các hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

7. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xuân Phương