Thông báo

Tuyên truyền, phổ biến sách điện tử về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

01/10/2021

Thực hiện công văn số 297/LĐ ngày 24/9/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền, phổ biến sách điện tử về phòng, chống dịch bênh Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các CĐCS khẩn trương triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sách điện tử “Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn nhằm góp phần nâng cao kiến thức giúp đoàn viên, người lao động chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt tại các đơn vị, doanh nghiệp có người lao động, đoàn viên thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

Sách điện tử “Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” được tăng tải trên website Công đoàn Khán Hòa tại mục Tài liệu tuyên truyền.

Xuân Phương