Thông báo

Tuyên truyền trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/01/2023

Tín ngưỡng, tôn giáo được Đảng và Nhà nước quan tâm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân theo quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Để tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ngày 27 tháng 12 năm 2022 UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Quyết định số 3571/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp quản lý nhà nước về tín ngưỡng; thống nhất nội dung quản lý từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc; cung cấp thông tin và chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh để giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của cơ sở tín ngưỡng theo đúng quy định pháp luật; đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; quy định thời gian, nội dung phối hợp và cung cấp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tập huấn quản lý tín ngưỡng, tôn giáo

 Công Thoại