Hoạt động Khoa học Công nghệ

Công tác khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Vẫn còn khó khăn

06/08/2021

Tuy tỉnh đã tháo gỡ khó khăn về kinh phí triển khai đề tài khoa học và công nghệ (KH-CN) cấp cơ sở nhưng công tác KH-CN cấp cơ sở vẫn còn một số khó khăn.

Một số khó khăn


Theo ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế TP. Cam Ranh, hiện nay, công tác KH-CN cấp cơ sở còn một số bất cập. Phòng Kinh tế là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố lĩnh vực KH-CN nhưng chưa có cán bộ chuyên trách mà chỉ có cán bộ kiêm nhiệm. Vì thế, phòng không có nhân lực để theo dõi, thống kê việc triển khai ứng dụng các đề tài KH-CN do tỉnh chuyển giao, các đề tài khoa học cấp cơ sở và các vấn đề liên quan… Về phía xã, phường còn khó khăn hơn. Nhiều nơi còn công tác này còn do cán bộ địa chính - xây dựng kiêm nhiệm, có còn nơi do phó chủ tịch UBND phụ trách.

 

Mô hình phát triển bưởi da xanh VietGAP tại huyện Khánh Vĩnh.

Mô hình phát triển bưởi da xanh VietGAP tại huyện Khánh Vĩnh.


Bên cạnh đó, theo Luật Ngân sách, cấp huyện không được bố trí kinh phí sự nghiệp KH-CN. Vì thế, cấp huyện không có kinh phí để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, xây dựng đề tài khoa học, dự án cải tiến công nghệ... Tỉnh chỉ cấp kinh phí cho các huyện 5 triệu đồng/năm để phục vụ Hội đồng KH-CN họp, tư vấn xác định nhiệm vụ hàng năm. Trường hợp cấp huyện có đề tài khoa học cấp cơ sở được tỉnh phê duyệt thì tỉnh cấp kinh phí thực hiện nhưng không quá 100 triệu đồng (hiện nay là 200 triệu đồng). Tuy nhiên, ông Lê Công Bảo - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Diên Khánh cho biết, hiện nay, việc tìm kiếm đề tài KH-CN rất khó, mà thiếu đề tài thì không thể lấy kinh phí thực hiện.


Gợi mở hướng cho các địa phương


Theo báo cáo của Sở KH-CN, thời gian qua, tuy còn một số khó khăn nhưng công tác KH-CN cấp cơ sở vẫn triển khai bảo đảm yêu cầu kế hoạch đề ra. Sở KH-CN đã phối hợp với các địa phương triển khai đầy đủ nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở. Đặc biệt, giai đoạn 2016 - 2020, sở đã phối hợp với các địa phương triển khai ứng dụng 68 nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở. Sở đã tổ chức nghiệm thu 49 nhiệm vụ, 19 nhiệm vụ đang thực hiện, góp phần thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng KH-CN trong các lĩnh vực.


Bà Lê Vinh Liên Trang - Giám đốc Sở KH-CN cho biết, trong giai đoạn này, trước những khó khăn về kinh phí thực hiện đề tài KH-CN cấp cơ sở, Sở KH-CN đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết 10/2018 ngày 6-12-2018. Theo đó, mức hỗ trợ tối đa cho nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở tăng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/nhiệm vụ; các định mức chi đều tăng phù hợp đã tạo cơ chế, động lực nghiên cứu ứng dụng nhằm thúc đẩy hoạt động triển khai ứng dụng KH-CN tại địa phương. Tuy nhiên, về nhân lực vẫn còn khó khăn do không được tăng thêm biên chế do các quy định của Thông tư 01/2021 ngày 1-3-2021 của Bộ KH-CN hướng dẫn chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, Phòng Kinh tế hay Kinh tế hạ tầng cấp huyện là cơ quan chuyên môn cấp huyện tham mưu lĩnh vực KH-CN, có cán bộ chuyên trách KH-CN nhưng biên chế nằm trong tổng biên chế chung của huyện.


Thời gian tới, Sở KH-CN tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động quản lý KH-CN tại địa phương; tăng cường tập huấn công tác quản lý KH-CN. Đồng thời, đổi mới công tác hướng dẫn xây dựng kế hoạch hàng năm, cụ thể hóa một số chương trình, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương như: Chương trình OCOP, nông thôn mới… để gợi mở hướng đi mới cần nghiên cứu cho từng địa phương...


V.L

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202108/cong-tac-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-co-so-van-con-kho-khan-8224515/