Hoạt Động Khuyến Nông

Hoạt động tuyên truyền về chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Nha Trang năm 2023

24/07/2023

Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn theo Kế hoạch số 3908/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND thành phố Nha Trang về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Nha Trang (Chương trình OCOP) năm 2023.

Hội nghị tuyên truyền Chương trình OCOP thành phố Nha Trang năm 2023.

Ngày 14/7/2023 UBND thành phố Nha Trang phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Dược khoa - Đơn vị tư vấn xây dựng Đề án thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chương trình OCOP thành phố Nha Trang năm 2023 cho gần 100 học viên là đại diện công chức của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố giai đoạn 2021 - 2025; các tổ chức, Hội đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND xã, phường có Hội Nông dân; công chức phụ trách Chương trình OCOP và các chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên là ông Trần Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Dược khoa giới thiệu Chương trình OCOP, sự cần thiết, các nguyên tắc của Chương trình; nội dung 06 chu trình OCOP thường niên; cập nhật các quy định mới về công tác đánh giá xếp hạng sản phẩm theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm; hệ thống tổ chức nhân sự, vận hành OCOP tại địa phương; ý tưởng sản phẩm và định hướng phát triển; một số vấn đề cần lưu ý khi triển khai OCOP tại cấp huyện và chủ thể kinh tế.

Mục tiêu của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

A person standing in front of a table with red tableclothsDescription automatically generated

Báo cáo viên lưu ý một số vấn đề khi tham gia Chương trình OCOP đối với sản phẩm đông trùng hạ thảo.

Chu trình OCOP được thực hiện trên nguyên tắt “dân biết, dân bàn, dân làm” (đề xuất nhu cầu từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng của hộ sản xuất, hợp tác xã. Thành phố Nha Trang đang triển khai với 07 chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2023 của thành phố Nha Trang với các mặt hàng: Rong biển và sản phẩm từ rong biển; rong nho; đông trùng hạ thảo; nước mắm, cá cơm khô; hoa lan; sản phẩm từ yến sào.

Thông qua Hội nghị, các chủ thể đã hiểu rõ về hồ sơ OCOP, chu trình triển khai để chủ động phối hợp với công chức cấp xã, công chức phòng Kinh tế thành phố và đơn vị tư vấn để sản phẩm của mình đạt được kết quả đánh giá tốt nhất./.

Mỹ Linh