Hoạt động Khoa học Công nghệ

Hội thảo khoa học bàn về giải pháp xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa

22/04/2022

Sáng 22/4, Hội trí thức tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học bàn về giải pháp xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tham gia hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, hội viên Hội trí thức tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành…

http://ktv.org.vn/wp-content/uploads/2022/04/HOI-THAO-XAY-DUNG-TINH-KHANH-HOA_NH-HT-HK_1-500x281.jpg

Ảnh Hồng Thái 

Hội thảo đã trình bày nhiều tham luận như: Khánh Hòa quyết tâm bức phá, phát triển toàn diện theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị; Công tác lập quy hoạch để xây dựng, phát triển kinh tế đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương; Thực hiện giải pháp phát triển nguồn nhân lực qua giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thực hiện giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh vững mạnh.

Hội thảo đã tập trung bàn và đề xuất nhiệm vụ góp phần thực hiện các giải pháp, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa đã đề ra như: Việc quy hoạch cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, chủ động rà soát, điều chỉnh kịp thời phù hợp với Nghị quyết số 09, đảm bảo tính khả thi, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển theo hướng bền vững và hiện đại; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng hoá, gia tăng giá trị hiệu quả và nền kinh tế xanh; Đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; Xây dựng Đề án phát triển kinh tế xã hội huyện Trường Sa trở thành Trung tâm Kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc  bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…Ngoài ra còn có ý kiến góp ý giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh vững mạnh…

Nguyễn Hiền

Trích nguồn "Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa"

http://ktv.org.vn/tin-tong-hop/chinh-tri-xa-hoi/hoi-thao-khoa-hoc-ban-ve-giai-phap-xay-dung-phat-trien-tinh-khanh-hoa/