Hoạt động Khoa học Công nghệ

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở “Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá mú Trân Châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp”

27/10/2021

Ngày 21/10/2021, Hội đồng KH&CN cấp cơ sở đã nghiệm thu kết quả đề tài “Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá mú Trân Châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp”, đề tài do Trạm Khuyến Công – Nông – Lâm – Ngư - UBND huyện Cam Lâm chủ trì thực hiện; KS. Nguyễn Thị Nhặn làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài triển khai thực hiện trong 18 tháng (từ tháng 03/2020 đến tháng 9/2021) theo Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh (Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh).

Với mục tiêu nhằm Xây dựng mô hình nuôi cá mú Trân Châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp ổn định và nâng cao hiệu quả trong nuôi thương phẩm cá mú Trân Châu; Xác định khả năng sử dụngthức ăn công nghiệp trong nuôi cá mú Trân Châu trong ao đất; Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, thay đổi kiểu nuôi an toàn sạch bệnh và đảm bảo môi trường, từ đó nhân rộng mô hình nuôi để khuyến khích người dân triển khai áp dụng trên địa bàn huyện.

Sau thời gian 18 tháng thực hiện, đề tài đã đạt được kết quả theo đúng yêu cầu đặt ra:

Các chỉ tiêu

Yêu cầu đạt được theo Thuyết minh đã được phê duyệt

Mô hình tại xã
Cam Hòa

Mô hình tại xã Cam Thành Bắc

Đánh giá

Quy mô của 2 mô hình

4.000 m2

2.000m2

2.000m2

Đạt yêu cầu

Thời gian nuôi tối đa

12 tháng/vụ

11 tháng

12 tháng

Đạt yêu cầu

Cỡ cá thương phẩm

≥ 0,9 kg/con

0,923 kg/con

0,945 kg/con

Đạt yêu cầu

Tỷ lệ sống (%)

≥ 60%

83%

74%

Đạt yêu cầu

Sản lượng (kg)

4.000 kg

2.304 kg

2.084 kg

Vượt yêu cầu

Hệ số chuyển đổi thức ăn FCR

< 2,4

2,22

2,27

Đạt yêu cầu

Tập huấn, chuyển giao mô hình

40 người dân

45 hộ trồng thủy sản, cán bộ khuyến nông cơ sở về kỹ thuật nuôi cá mú Trân Châu bằng thức ăn công nghiệp trong ao đất

Vượt yêu cầu

Kỹ thuật nuôi cá mú Trân Châu bằng thức ăn công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển nuôi trồng thuỷ sản góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cải thiện đời sống của người dân từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội. Mô hình dễ áp dụng trong sản xuất với kỹ thuật đơn giản, mọi người dân có thể áp dụng.

Nghiên cứu được thực hiện đã góp phần nâng cao độ tin cậy trong việc khuyến cáo chuyển đổi việc sử dụng thức ăn công nghiệp thay thế cho cá tạp trong hoạt động nuôi thương phẩm các loại các biển nói chung và cá mú trân châu nói riêng. Đồng thời, đề tài góp phần đưa ra giải pháp kỹ thuật nuôi ổn định, giúp nâng cao hiệu quả nuôi, giảm thiểu dịch bệnh. Từ đó, giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực lên môi trường từ hoạt động nuôi cá biển.

Đề tài được hội đồng KH&CN cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu ĐẠT.

Huỳnh Ngọc Hoàng Trang