Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
03/2022/NQ-HĐND 07/04 2022 Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1664/QĐ-TTg 04/10 2021 Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
25/2021/QH15 28/07 2021 Nghị quyết 25/2021/QH15 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc
05/2021/TT-BKHCN 17/06 2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về k
03/2021/TT-BKHCN 11/06 2021 Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BKHCN ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
510/QĐ-BKHCN 17/03 2021 Quyết định “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệ
03/2021/TT-BTC 11/01 2021 Thông tư hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và cô
09/2020/TT-BKHCN 25/12 2020 Thông tư quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư
67/2020/QH14 13/11 2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử Lý vi phạm hành chính
130/2020/NĐ-CP 30/10 2020 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền
04/2020/TT-BKHCN 28/09 2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng
672/QĐ-BCT 27/02 2020 Quyết định của Bộ Công Thương bổ sung danh mục máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản
26/2019/TT-BKHCN 25/12 2019 Thông tư Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
17/2019/TT-BKHCN 10/12 2019 Thông tư 17/2019/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
59/2019/NĐ-CP 01/07 2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng