Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
08/2022/TT-BKHCN 22/07 2022 Thông tư Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nư
05/2022/TT-BKHCN 01/06 2022 Thông tư Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
04/2022/TT-BKHCN 15/07 2022 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về d
06/2022/TT-BKHCN 15/07 2022 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
07/2022/TT-BKHCN 15/07 2022 Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về t
569/QĐ-TTg 11/05 2022 Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
1924/QĐ-UBND 07/07 2022 Ban hành Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021
1828/QĐ-BNN-VPĐP 23/05 2022 Phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gi
03/2022/NQ-HĐND 07/04 2022 Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1664/QĐ-TTg 04/10 2021 Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
25/2021/QH15 28/07 2021 Nghị quyết 25/2021/QH15 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc
05/2021/TT-BKHCN 17/06 2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về k
03/2021/TT-BKHCN 11/06 2021 Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BKHCN ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
510/QĐ-BKHCN 17/03 2021 Quyết định “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệ
03/2021/TT-BTC 11/01 2021 Thông tư hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và cô