Thông báo

Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021

24/12/2021

Ngày 21/12/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 4754/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021.

Xem chi tiết văn bản./.

Xuân Phương