Thông báo

Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03/08/2022

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” và Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 21/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 và xét đề nghị ủa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 138/TTr-SLĐTBXH ngày 28/4/2022. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6625/KH-UBND ngày 19/7/2022 triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục đích:

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

- Tổ chức vận động từ nguồn lực cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Khuyến khích cán bộ Hội Người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - gương sáng”

Xem chi tiết Kế hoạch số 6625/KH-UBND./.

Xuân Phương